درباره ما

درباره دالرتجمه رسمی الوند

این روزها که مهاجرت و تحصیل در خارج از ایران بحث روز پیر و جوان است، ترجمه رسمی و نیاز به آن بیش از پیش اهمیت یافته و این امر بار سنگینی را بر دوش دفاتر ترجمه رسمی گذاشته که نه تنها مسئولیت صحت ترجمه، بلکه مسئولیت سرعت در تحویل مدارک ترجمه شده را نیز به همراه آورده است. دارالترجمه الوند، با تجربه و سابقه درخشان خود (دارالترجمه کاخ) و با هدف دستیابی به رضایت متقاضیان محترم کادری از حرفه ای ترین های امر ترجمه ایتالیایی را گرد هم آورده است تا بتواند کیفیت و سرعتی باور نکردنی را به حوزه ترجمه رسمی ایتالیایی وارد نماید.

دارالترجمه رسمی زبان ایتالیی الوند