مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه اسناد و مدارک

مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه اسناد و مدارک

به منظور تائید ترجمه رسمی اقرارنامه هاي محضري توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست علاوه بر اصل اقرارنامه محضری، اصل شناسنامه اقرار کننده، اصل شناسنامه افراد مذکور در متن که به تاهل یا تجرد آنها اشاره شده است،  مدارک ملکیت یا اجاره مذکور در متن و در صورت ذکر جمله “دارایی دیگری ندارم (یم)” اصل نامه ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم دارائی را ارائه نماید.

به منظور تائید ترجمه رسمی فيش حقوقي توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست علاوه بر اصل فیش حقوقی، سابقه بیمه یا دفترچه بیمه مرتبط (تمدید شده) و در صورت ذکر مقطع تحصیلی در فیش، مدرک تحصیلی مربوطه که خود آن مدرک نیز تائید شده باشد را ارائه نماید.

به منظور تائید ترجمه رسمی گواهی اشتغال توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست علاوه بر اصل گواهی اشتغال، سابقه بیمه یا دفترچه بیمه مرتبط (تمدید شده)، در صورت ذکر مقطع تحصیلی در گواهی، مدرک تحصیلی مربوطه که خود آن مدرک نیز تائید شده باشد و در صورتیکه مرجع صادر کننده گواهی ارگانی خصوصی باشد، کپی جواز یا روزنامه رسمی آن ارگان ممهور به مهر همان ارگان را ارائه نماید.

به منظور تائید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست علاوه بر اصل مدارک ممهور به مهر حداقل مدرسه، تائیده تحصیلی سامانه آموزش و پرورش که به نام مترجم ایتالیایی صادر شده است را ارائه نماید. لینک سامانه مذکور به شرح ذیل می باشد:

‏https://emt.medu.ir

به منظور تائید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی-وزارت علوم توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست علاوه بر اصل مدارک تحصیلی، تائیدیه سامانه سجاد را برای هر مقطع و برای هم دانشنامه و هم ریزنمرات را ارائه نماید.

آدرس سامانه سجاد به شرح زیر می باشد:

‏https://portal.saorg.ir/done-domestic-student-records/

به منظور تائید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی-وزارت بهداشت توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست اصل مدارک تحصیلی، ممهور به مهر وزارت بهداشت را ارائه نماید.

به منظور تائید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی-دانشگاه آزاد توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست اصل مدارک تحصیلی، ممهور به مهر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد را ارائه نماید. لازم به ذکر است که برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی مهر و امضای دپارتمان پزشکی سازمان مرکز دانشگاه آزاد نیز الزامی می باشد.

به منظور تائید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، متقاضی می بایست اصل مدارک تحصیلی را به همراه تائیدیه سامانه میخک و اصل مدرک ارزشیابی تحصیلی ارائه نماید. لازم به ذکر است که این مدارک در ابتدا باید از زبان مبدا به فارسی و سپس از زبان فارسی به زبان ایتالیایی ترجمه شوند.

به منظور تائید ترجمه رسمی شناسنامه توسط قوه قضائیه (دادگستری) و وزارت امور خارجه، ارائه اصل شناسنامه كفايت مي كند، متقاضي دقت نمايد تمامي قسمت هاي ثبت وقايع مي بايست ممهور به مهر دفترخانه يا ثبت احوال باشند.